Menu
Sepetim
400 TL Üzeri Siparişlerde Kargonuz Ücretsiz!

KVKK Politika Metni

İHSAN KURUKAHVECİOĞLU HALEFLERİ KAHVECİLİK PAZARLAMA ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI BİLGİ FORMU

 

Doküman İsmi:

İhsan Kurukahvecioğlu Halefleri Kahvecilik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Hedef Kitle:

İhsan Kurukahvecioğlu Halefleri Kahvecilik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel verileri işlenen İhsan Kurukahvecioğlu Halefleri Kahvecilik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler

Hazırlayan:

İhsan Kurukahvecioğlu Halefleri Kahvecilik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

Versiyon:

 1

Onaylayan:

Şirket Müdürü

Yürürlük Tarihi:

06/12/2021

 

Politika’nın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metni dikkate alınmalıdır.

© İhsan Kurukahvecioğlu Halefleri Kahvecilik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, 2021

 

İşbu belge İhsan Kurukahvecioğlu Halefleri Kahvecilik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.

1. BÖLÜM 1 - GİRİŞ

1.1. GİRİŞ

İhsan Kurukahvecioğlu Halefleri Kahvecilik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi  (“İhsan Kurukahvecioğlu” veya “Şirket”) olarak yürütmekte olduğumuz iş faaliyetleri kapsamında en önemli önceliklerimizden biri kişisel verilerin korunmasıdır. İşbu İhsan Kurukahvecioğlu Halefleri Kahvecilik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta olup Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan tüm kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler ortaya konulmuştur ve böylelikle kişisel veri sahibi olan ilgili kişiler bilgilendirilerek gerekli şeffaflık sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.


1.2. KAPSAM

Bu Politika; Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirket tarafından işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel verilerin ilgili olduğu kişilere ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK 2 (“EK 2- İlgili Kişiler”) dokümanından ulaşılması mümkündür.


1.3. POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir. 


1.4. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ 

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika 06.12.2021 tarihlidir. 

Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Şirketimizin internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.


2. BÖLÜM 2 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek ve muhafazasını sağlamak için, kişisel verilerin niteliği doğrultusunda gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 

2.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem atfedilmiştir. Kanun’un 6. maddesi uyarınca “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile biyometrik ve genetik veriler (“Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler”) sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler (“Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler”) olarak belirlenmiştir. 

Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından Kurul’un 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’nda öngörülen yeterli önlemler çerçevesinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası içerisinde açıklanan kapsamda alınmakta ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde takip edilmekte ve denetlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. bölümünde yer verilmiştir.

2.3. İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ 
Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması amacıyla iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. Şirket tarafından organize edilen eğitim ve farkındalık çalışmaları, Kurul tarafından resmi internet sitesinde yayımlanmış olan “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi” esas alınarak oluşturulmaktadır. 

Gerçekleştirilen eğitimler ve farkındalık çalışmaları ile Şirketimiz tarafından çalışanların iş görevlerinin yerine getirilmesi esnasındaki kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun ve ikincil mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması hedeflenmektedir. 

Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dâhil olan çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz tarafından ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir.

3. BÖLÜM 3 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ
3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 
Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır. 

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir. 

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. 

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. 

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
İlgili kişinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

(i) İlgili kişinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri ilgili kişinin açık rızasıdır. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. 

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda ilgili kişinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir. 

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
İlgili kişinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir. 

(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
İlgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir. 

(v) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(vi) Kişisel İlgili kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
İlgili kişinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(viii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası’nda açıklanan yöntemler ile idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: 

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

3.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI
Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak ilgili kişileri kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

3.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK 4 dokümanından ulaşılması mümkündür.

3.5.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Mukim Üçüncü Taraflara Aktarılması
İlgili kişinin rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen veri işleme şartlarından (“Veri İşleme Şartları”) bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması, 
Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya ilgili kişinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, 
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması. 

3.5.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışında Mukim Üçüncü Taraflara Aktarılması
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, aktarımın yapılacağı ülkenin Kurul tarafından belirlenecek olan güvenli ülkelerden biri olması veya olmaması haline göre aşağıda açıklanan doğrultuda gerçekleştirilecektir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kurul tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip güvenli ülkelerden olmaması durumunda; kişisel veriler Veri İşleme Şartları’ndan en az birinin varlığı halinde ve Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen temel ilkelere uygun olarak aşağıda yer verilen hallerde yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.
İlgili kişinin açık rızasının varlığı halinde,
Şirket ve ilgili ülkedeki veri alıcısının yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un ilgili aktarıma yönelik izninin alınması

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kurul tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip olan güvenli ülkelerden biri olması durumunda; kişisel veriler Veri İşleme Şartları’ndan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. 

3.5.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası’nda açıklanan yöntemler ile idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir: 

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.


4. BÖLÜM 4 - ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz nezdinde, kişisel veriler başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde Veri İşleme Şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, Şirketimiz iş faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde ortaya çıkan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Söz konusu kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK 1’inde (“EK 1- Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından iş faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK 3 (“EK 3- Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir. 

5. BÖLÜM 5 - KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. 

6. BÖLÜM 6- İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
6.1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri olarak ilgili kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 
(1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


6.2. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMASI
İlgili kişiler, bölüm 6.1.’de (“İlgili kişinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda https://www.ihsankurukahvecioglu.com/veri-sahibi-basvuru-formu adresinden ulaşılabilecek “İlgili kişi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

6.3. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ
Şirketimiz, ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 

İlgili kişinin, bölüm 6.1.’de (“Kişisel İlgili kişinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

6.4. Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Şirketimiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika’da belirtilmiş olan ilgili kişilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan üçüncü taraf kategorilerine aktarılabilir:

(i)            İş Ortakları

(ii)           Tedarikçiler

(iii)          İştirakler

(iv)          Hissedarlar

(v)           Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri

(vi)          Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları